Mitsubishi Heavy SRK-ZSPR-S

Кондиционеры MITSUBISHI HEAVY  Площадь Цена
MITSUBISHI HEAVY SRK20ZSPR-S До 25 кв.м. 29450 ₽
MITSUBISHI HEAVY SRK25ZSPR-S До 30 кв.м. 31100 ₽
MITSUBISHI HEAVY SRK35ZSPR-S До 37 кв.м. 36500 ₽
MITSUBISHI HEAVY SRK45ZSPR-S До 50 кв.м. 59200 ₽
MITSUBISHI HEAVY SRK63ZSPR-S До 70 кв.м. 79300 ₽
MITSUBISHI HEAVY SRK71ZSPR-S До 82 кв.м. 89700 ₽