Mitsubishi Heavy FDTC-VF

Кондиционеры MITSUBISHI HEAVY Площадь Цена
Mitsubishi Heavy FDTC25VF (инвертор) До 25 кв.м. 99000 ₽
Mitsubishi Heavy FDTC35VF (инвертор) До 35 кв.м. 110800 ₽
Mitsubishi Heavy FDTC40VF (инвертор) До 40 кв.м. 122150 ₽
Mitsubishi Heavy FDTC50VF (инвертор) До 50 кв.м. 133500 ₽
Mitsubishi Heavy FDTC60VF (инвертор) До 60 кв.м. 150800 ₽